Please note that you can’t access the website in the country in which you are located.
This website is intended for Nordic visitors.

×
warning

Detta är säkerhetsvarningssymbolan. Den används för att uppmärksamma dig på potentiell risk för fysisk skada.

SÄKERHETSVARNINGAR OCH ANVISNINGAR

LÄS ALLA SÄKERHETVARNINGAR OCH ANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING FÖR ATT UNDVIKA SKADA. Dessa säkerhetsvarningar och anvisningar täcker inte alla potentiella situationer som skulle kunna uppstå uppstå och användare bör därför iaktta försiktighet.

Spara dessa säkerhetsvarningar och anvisningar för framtida bruk eftersom de innehåller viktig information.

Avsedd användare
 • Nikotinpåsarna är endast avsedda för vuxna.
 • Nikotinpåsar är avsedda för vuxna som annars skulle fortsätta att använda produkter som innehåller tobak eller nikotin.
 • Barn och ungdomar ska aldrig använda nikotinpåsar.
 • Nikotinpåsar ska inte användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande kunskap, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de därmed förbundna riskerna.
 • Nikotin
 • Nikotinpåsar innehåller nikotin som är beroendeframkallande.
 • Nikotinpåsar är inte riskfria. Det bästa sättet att minska nikotinrelaterade hälsorisker är att helt sluta använda nikotin.
 • Vissa användare kan uppleva buksmärta, bröstsmärta, hosta, yrsel, muntorrhet, halstorrhet, tandköttsinflammation, huvudvärk, allmän sjukdomskänsla, nästäppa, illamående, munirritation, hjärtklappning, halsirritation och kräkningar.
 • Produkter som innehåller nikotin ska inte användas av personer som har eller löper risk för hjärtsjukdom, är diabetiker, är epileptiska eller upplever kramper eller anfall.
 • Produkter som innehåller nikotin ska inte användas under graviditet eller amning. Om du är gravid, ammar eller tror att du kan vara gravid ska du sluta använda tobak och nikotin helt och hållet.
 • För att sluta röka eller byta till nikotinpåsar eller andra produkter som innehåller nikotin kan doseringen av vissa läkemedel behöva justeras (t.ex. teofyllin, klozapin, ropinirol). Kontakta vårdpersonal för rådgivning.
 • Om du har frågor om huruvida du ska använda nikotinpåsar med tanke på ett befintligt hälsotillstånd bör du kontakta vårdpersonal.
 • Warning

  RISK FÖR KVÄVNING OCH FÖRTÄRING
 • Förvara alltid nikotinpåsar utom räckhåll för barn och husdjur.
 • KVÄVNINGSRISK — Nikotinpåsarna innehåller små delar.
 • RISK FÖR FÖRTÄRING — Om en nikotinpåse sväljs, kontakta omedelbart läkare/Giftinformationscentralen. Kassera påsarna omedelbart efter användning.
 • CAUTION
  Irritationsrisk
 • Tugga inte och var försiktig vid användning för att förhindra skador på nikotinpåsarna. Sluta använda nikotinpåsar och sök läkarvård om du upplever obehag eller irritation, såsom munsår.
 • Tvätta händerna efter hantering av nikotinpåsar och undvik att vidröra ögonen. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med vatten och kontakta läkare.
 • CAUTION
  Risk för allergisk reaktion
 • Användning av nikotinpåsar kan orsaka en allergisk reaktion, såsom svullnad i ansikte, på läppar, tunga, tandkött, i halsen eller kroppen, andningssvårigheter eller väsande andning.
 • Sluta använda nikotinpåsar och sök omedelbart läkarvård om du får något av ovanstående symtom, eftersom det kan tyda på en allvarlig allergisk reaktion.
 • Användning av Nikotinpåsar
 • Nikotinpåsar är endast avsedda för engångsbruk och ska aldrig återanvändas. Använd endast enligt anvisningarna.
 • Använd endast en påse åt gången.
 • Modifiera inte nikotinpåsarna på något sätt och tillsätt inte något ämne i en nikotinpåse. Det kan orsaka personskador.
 • Användning och förvaring
 • Använd inte nikotinpåsar där det är förbjudet.
 • Förvara inte nikotinpåsar i höga temperaturer eller i hög luftfuktighet, eller utanför burken. Använd inte nikotinpåsar om de utsatts för höga temperaturer eller hög luftfuktighet.
 • Använd nikotinpåsar före Bäst före-datumet på produktetiketten.
 • Håll burken stängd när den inte används. Använd nikotinpåsen omedelbart när du har tagit ut den ur dosan.
 • Använd inte nikotinpåsen om den verkar vara skadad, manipulerad eller trasig och sluta använda den om påsen skadas under användning.
 • Förvara och kassera nikotinpåsar på en plats som är oåtkomlig för barn och husdjur.
 • Kassera nikotinpåsar och dosa i enlighet med lokala bestämmelser.
 • Rapportering av biverkningar eller incidenter
 • Om du upplever oönskade hälsoeffekter när du använder en nikotinpåse ska du kontakta vårdpersona
 • Du kan rapportera alla oönskade händelser eller incidenter direkt genom att kontakta ditt lokala Call Center 08-410 23 777. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om produktens säkerhet.
 • Ladda ner information om produktsäkerhet här.
 • © 2021 Copyright
 • Enter date of birth to confirm you are over 18 years old and wish to enter shiro.com

  This site contains information about nicotine products and we need your age to make sure that you are an adult in Sweden, who would otherwise continue to smoke or use nicotine products. Our products are not an alternative to quitting and are not designed as cessation aids. They are not risk free. They contain nicotine, which is addictive. Only for use by adults.